Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej TiPark


§1.

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z aplikacji mobilnej TiPark („Aplikacja”) udostępnionej przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

2. Treść Regulaminu obejmuje w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, postępowanie reklamacyjne, dostępne metody płatności, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

3. Usługi świadczone są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że Aplikacji służy jedynie do zarządzania informacjami ujawnionymi w ramach Aplikacji. W żadnym wypadku Aplikacja nie zajmuje się w szczególności udostępnianiem, najmem, dzierżawą miejsc parkingowych.

4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie w toku przeprowadzania przez Użytkownika procedury rejestracyjnej. Korzystanie z Aplikacji uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.


§2.

Definicje


1. Na potrzeby Regulaminu korzystania z Aplikacji TiPark wymienionym w niniejszym punkcie terminom nadane zostaje znaczenie określone poniżej:

a) Aplikacja: oprogramowanie pod nazwą TiPark przystosowane do zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, będące narzędziem umożliwiającym dostarczanie, wymianę i wyszukiwanie przez Użytkowników Aplikacji informacji dotyczących natężenia ruchu i miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach, jak również oferujące funkcjonalności społecznościowe, takie, jak możliwość tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, grup, zdobywania odznak i punktów życia.

b) Konto: jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Użytkownika hasłem zbiór dotyczących Użytkownika zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika dane i informacje o jego działaniach związanych z wykorzystaniem Aplikacji. Usługa pozwala na gromadzenie, przechowywanie i wymianę informacji. Aplikacja umożliwia logowanie się do Konta Użytkownika poprzez wykorzystanie danych z aplikacji Facebook Inc., Apple Inc. ID, Google LLC.

c) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolności do czynności prawnych, która po zarejestrowaniu się w Aplikacji jest uprawniona do korzystania ze wszystkich usług dostępnych w ramach Aplikacji.

d) Konsument: osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)];

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta: od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosujemy także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

f) Kupony Zakupowe – kody cyfrowe oferowane Użytkownikom Aplikacji o określonej wartości pieniężnej, które mogą być wykorzystane w sklepach Google Play oraz App Store.

g) Kupon Revolut– kod cyfrowy oferowany Użytkownikom Aplikacji, którego wykorzystanie skutkuje powiększeniem o określoną ilość środków pieniężnych odpowiadających wartości Kuponu Revolut w Portfelu Użytkownika.

h) Licencja: umowa uprawniająca do korzystania z Aplikacji, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przez Użytkownika.

i) Napiwek – środki pieniężne przekazywane dobrowolnie pomiędzy Użytkownikami Aplikacji poprzez odjęcie konkretnej ilości środków pieniężnych z portfela Parkera i dodanie tej samej ilości środków pieniężnych do portfela Tagera.

j) Numer telefonu Revolut– numer telefonu Użytkownika udostępniony Usługodawcy w ramach aplikacji Revolut.

k) Parker – Użytkownik Aplikacji, który korzysta z treści udostępnionych w Aplikacji w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania.

l) Tager – Użytkownik Aplikacji, który korzysta z treści udostępnionych w Aplikacji, Użytkownik ten wskazuje na udostępnionej w Aplikacji mapie wolne miejsce parkingowe lub umieszcza na mapie znacznik informujący o gotowości do wymiany miejsca parkingowego, w celu udostępnienia go pozostałym Użytkownikom Aplikacji.

m) Płatność za wymianę – odjęcie konkretnej ilości środków pieniężnych z Portfela Parkera i dodanie tej samej ilości środków pieniężnych do Portfela Tagera. Jest wymagana przez Aplikację do realizacji procesu wymiany miejsc.

n) Portfel– wirtualny rachunek udostępniony w ramach Aplikacji zawierający informacje o ilości środków pieniężnych do dyspozycji dla Użytkownika oraz możliwością zasilenia wirtualnego rachunku.

o) Rachunek– indywidualny rachunek wirtualny używany przez Użytkownika prowadzony przez Revolut Ltd., który jest zasilany przez Użytkownika, z którego środki finansowe mogą być wypłacane przez Użytkownika.

p) Rejestracja -rejestracja Użytkownika w ramach Aplikacji obejmująca czynności określone w treści § 5 ust. 1 Regulaminu.

q) Revolut – Revolut Limited 4th Floor, 7 Westferry circus E14 4HD Londyn, Wielka Brytania, instytucja finansowa, która udostępnia wirtualne rachunki poprzez własną aplikację Revolut, które mogą być doładowywane pieniędzmi z kart płatniczych lub za pomocą przelewu bankowego.

r) TiPark – aplikacja mobilna zarządzana przez Usługodawcę umożliwiająca Użytkownikom wymianę informacji dotyczącą miejsc parkingowych.

s) Usługi -usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej TiPark, według specyfikacji wskazanej w definicji Aplikacji powyżej.

t) Usługodawca/Administrator/Właściciel/Sparking - SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-349) przy ul. Baśniowej 3/608, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 0000664403, NIP: 7010667927, REGON: 366603700, właściciel aplikacji mobilnej TiPark oraz znaku towarowego TiPark.

u) Urządzenie mobilne -przenośne urządzenie elektroniczne, pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych (w szczególności: smartfon, tablet, telefon komórkowy, laptop) bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem;


§3.

Ogólne zasady korzystania z Aplikacji


1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. powstrzymywania się (i) od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz (ii) od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,

b. przestrzegania autorskich praw majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób w szczególności do poszanowania praw do materiałów składających się na infrastrukturę Aplikacji oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot praw autorskich majątkowych Usługodawcy,

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia Regulaminu,

d. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego,

e. korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Licencją, regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana oraz serwisów, z których pobrane zostały jej elementy, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (Netykietą), a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z przeznaczenia, charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z Regulaminu, w tym w celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:

a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;

b. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

c. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;

d. umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;

e. umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;

g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych treści;

h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;

i. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz za skutki takiego korzystania.

4. Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Aplikacji, w przypadku, gdy nie spełniają lub naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez konieczności uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

5. W przypadku naruszenia praw Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik w celu podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu ochronę tych praw, winien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym takim przypadku. Powiadomienie powinno być dokonane za pośrednictwem adresu e-mail: support@TiPark.app.


§4.

Wymagania techniczne


1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego:

a. umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,

b. umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem w celu pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym,

c. posiadającego oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca – dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play; Android wersja 9 i nowsze, dla wersji Aplikacji pobranej z Apple App Store; iOS wersja 12 i nowsze.

2. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz korzystania z niej niezbędna jest (oprócz aktywnego połączenia z siecią Internet) aktywna usługa GPS (geolokalizacja) oraz podanie informacji o lokalizacji Użytkownika innym Użytkownikom Aplikacji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1.


§5.

Rejestracja w ramach Aplikacji i świadczenie Usług


1. W celu korzystania z Usług a tym samym w celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji Użytkownika poprzez realizację następujących czynności:

a. Dokonanie bezpłatnej instalacji Aplikacji z dedykowanego dla danego oprogramowania sklepu (Google Play dla Androida i App Store dla iOS);

b. Założenie Konta: poprzez skorzystanie z procedury zamieszczonej w ramach Aplikacji albo za pośrednictwem konta posiadanego w ramach portalu społecznościowego Facebook Inc, (Facebook.com)Apple Inc. ID, Google LLC;

c. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.

2. W trakcie procedury zakładania Konta, Użytkownik podaje swoje następujące dane: imię, numeru telefonu, e-mail i hasło; dodatkowo w trakcie rejestracji dla Użytkownika automatycznie tworzony jest Login. W przypadku zakładania Konta za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook następujące dane Użytkownika tam opublikowane zostają użyte w celu rejestracji imię, numeru telefonu, e-mail i hasło, z którego Użytkownik korzysta w momencie rejestracji do portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik podaje również dane dotyczące samochodu, z którego korzysta – będącego w jego posiadaniu lub będącego jego własnością tj. markę, kolor i numer rejestracyjny. Dane te wraz z Nickiem Użytkownika stanowią podstawowy sposób rozróżnienia go w społeczności Użytkowników.

3. Pobranie Aplikacji, korzystanie z niej, rejestracja oraz założenie Konta są bezpłatne.

4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, numeru telefonu, Loginu oraz miejsca i czasu aktywności w Aplikacji.

5. W celu realizacji usługi geolokalizacji Aplikacja zintegrowana jest z aplikacją Google Maps, działającą na podstawie i zgodnie z odrębnym Regulaminem lub Warunkami korzystania z usług, z którymi Użytkownik w celu korzystania z Usług zobowiązany jest zapoznać się i je zaakceptować.

6. W przypadku zintegrowania Aplikacji z innymi aplikacjami, w celu świadczenia dodatkowych usług w przyszłości, Użytkownik w celu korzystania z tych usług zobowiązany będzie do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminów, na podstawie których będą działały te aplikacje.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości wprowadzanych przez Użytkowników danych, w tym w szczególności danych osobowych.

8. Z chwilą dokonania rejestracji (zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu), Użytkownik zawiera z Administratorem, na czas nieoznaczony, umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§6.

Konto Użytkownika


1. W ramach Konta Użytkownik gromadzi informacje i dane potrzebne do korzystania z Usług, zarówno w formie informacyjnej, jak i społecznościowej. Użytkownik może również w ramach konta: (i) gromadzić dane osób obserwujących Użytkownika (ii) obserwować innych Użytkowników (iii) nawiązywać bezpośredni kontakt oraz wymieniać informacje z innymi Użytkownikami jak również (iv) gromadzić odznaki nagradzające jego aktywność w Aplikacji, zwiększające jego wiarygodność i zaufanie wśród społeczności Użytkowników.

2. W celu skorzystania z Usług Użytkownik powinien dokonać logowania do Konta. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w ramach rejestracji Użytkownika w Aplikacji. Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii swojej aktywności.

3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W tym celu, Użytkownik może: (i) skorzystać z automatycznej funkcji usuwania Konta, zamieszczonej w Aplikacji albo (ii) wysłać Usługodawcy na adres e-mail: support@tipark.app lub pocztą tradycyjną pod adres SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, oświadczenie o rezygnacji z posiadanego Konta. W celu usunięcia przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w infrastrukturze Aplikacji, Użytkownik w trakcie procedury usunięcia Konta albo po jej zakończeniu, powinien złożyć Usługodawcy wniosek o ich usunięcie (w sposób określony w punkcie (ii) w zdaniu poprzednim). Oświadczenie o rezygnacji z posiadania Konta i dalszego korzystania z Usług Usługodawcy jest skuteczne z chwilą doręczenia Usługodawcy.


§7.

Prawa i obowiązki Usługodawcy


1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem Aplikacji i zapewnia jej utrzymywanie i ewentualne aktualizacje, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności Aplikacji, jak również jej nieprzerwanego, bezbłędnego działania, na co wpływ mają niezależne od Administratora czynniki.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a. z tytułu funkcjonowania usługi transmisji danych niezbędnych do korzystania z sieci Internet i korzystania z Aplikacji, nie świadczy tej usługi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu korzystania z tej usługi. Zaleca się by Użytkownicy korzystali z Aplikacji z wykorzystaniem funkcji pomiaru przesyłanych danych.

b. z tytułu ograniczeń lub problemów technicznych powstałych w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Aplikacji lub Usług jak również z tytułu niezadowalającej jakość i wydajność Aplikacji spowodowanej powyższym,

c. w przypadku przerwania świadczenia Usług w wyniku: (i) nienależytej jakości połączenia internetowego, (ii) uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, (iii) awarii sieci telekomunikacyjnej, (iv) przerw w dostawie prądu, (v) jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transmisji danych lub (vi) innych czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy wpływających na prawidłowe działanie Aplikacji,

d. za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku sporu powstałego pomiędzy nim a innym Użytkownikiem lub Użytkownikami, z jakiejkolwiek przyczyny,

e. z tytułu jakichkolwiek zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami, w szczególności zobowiązań, których treścią są świadczenia pieniężne,

f. za zamieszczone przez Użytkownika w Aplikacji dane osób trzecich. Użytkownik zamieszczając takie dane winien posiadać wszelkie, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgody na ich podawanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego posługiwanie się cudzymi danymi.

3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu Aplikacji spowodowanej przyczynami technicznymi, w szczególności wynikającymi z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów ją obsługujących, Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach aplikacji.

4. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też w razie wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.

5. Wszelkie kwestie sporne, mogące wynikać z korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w formie reklamacji według procedury opisanej w § 12 Regulaminu.


§8.

Funkcjonalności Aplikacji


1. Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegają na udostępnieniu Użytkownikom narzędzia w postaci Aplikacji: a. umożliwiającej wzajemną wymianę, dostarczanie i wyszukiwanie informacji dotyczących natężenia ruchu i miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach, jak również b. oferującej funkcjonalności społecznościowe, takie jak np. możliwość tworzenia indywidualnego Konta, grup, zdobywania odznak oraz punktów życia. W ramach świadczenia Usług udostępnione są Użytkownikom wskazane w treści ust. 3 poniżej funkcjonalności Aplikacji.

3. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi, w szczególności:

a. w ramach zakładki Profil - gromadzenie informacji i danych Użytkownika takich jak: (i) dane jego charakteryzujące, (ii) dane dotyczące samochodu, którym się porusza, (iii) obserwowani Użytkownicy, z którymi Użytkownik ma zamiar lub wchodzi w interakcje w ramach korzystania z Aplikacji, (iv) informacje o zdobytych przez Użytkownika odznakach i postępach w ich zdobywaniu oraz punktach życia (v) informacje o wszystkich działania Użytkownika w Aplikacji w szczególności zgłoszonych informacjach o zwalnianiu miejsca do zaparkowania, o zauważonym wolnym miejscu, o natężeniu ruchu na danej trasie,

b. w ramach zakładki Wyszukiwanie – wyszukiwanie interesujących Użytkownika informacji w szczególności innych Użytkowników czy też samochodów, które oznaczyły się na interesujących Użytkownika trasach,

c. w ramach zakładki Pomoc - dokonać zgłoszenia elektronicznego poprzez opisanie występującego problemu oraz danych kontaktowych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i rozwiązania zaistniałego problemu.

d. w ramach zakładki Ustawienia – (i) dokonanie ustawień w zakresie opcji wyświetlania Aplikacji, funkcji powiadomień czy dźwięków, (ii) pozostawienie przez Użytkownika uwag i komentarzy związanych ze świadczonymi Usługami oraz (iii) dostęp do Regulaminu i Polityki Prywatności,

e. w ramach zakładki Powiadomienia - dostęp do wiadomości otrzymywanych od pozostałych Użytkowników, informacje o nowo zdobytych odznakach, podsumowanie dotychczasowej aktywności w Aplikacji, kolejny krok do zdobycia danej odznaki; Użytkownik może ograniczyć zasięg otrzymywanych powiadomień,

f. oznaczanie swojego położenia, trasy, miejsca postoju, zamiaru jego opuszczenia lub udostępnienia innemu Użytkownikowi, udostępnienie informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika, udostępnienie informacji o wolnym miejscu postojowym, informacji na temat natężenia ruchu, przebiegu danej trasy,

g. zdobywania punktów życia; zasady zdobywania i korzystania z punktów życia:

• 3 punkty życia przyznawane są Użytkownikowi w momencie rejestracji,

• za każdorazowe przerwanie przez Użytkownika procesu wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami, realizowanego za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci 1 punkt życia,

• 1 punkt życia odnawia się na Koncie Użytkownika każdorazowo po 24 godzinach od jego utraty; w przypadku utraty więcej niż jednego punktu życia, punkty odnawiają na następujących zasadach

• po 24 godzinach od utraty pierwszego punktu odnawia się pierwszy punkt, po kolejnych 24 godzinach drugi punkt i po kolejnych 24 godzinach trzeci;

• w przypadku utraty wszystkich punktów (3) Użytkownik do momentu ich odnowienia nie może uczestniczyć w wymianie pomiędzy Użytkownikami.

4. Użytkownik przekazuje innym Użytkownikom wraz z informacją dotyczącą zamiaru opuszczenia swojego miejsca postoju również informacje o wysokości opłaty jakiej oczekuje z tytułu oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika oraz informacje o długości czasu oczekiwania. Usługodawca we wskazanym w niniejszym ustępie zakresie, dostarcza Użytkownikom Usługę umożliwiającą wymianę informacji na temat: (i) ich miejsca postoju, (ii) zamiaru opuszczenia tego miejsca, (iii) możliwości oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika (iv) długości czasu oczekiwania oraz (v) oczekiwanej przez Użytkownika z tego tytułu opłaty.

5. W celu realizacji płatności Użytkownicy mogą skorzystać z płatności realizowanej poprzez aplikację zewnętrzną Revolut.

6. Transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem Aplikacji z Portfela do Portfela są całkowicie bezpłatne.

7. Odpowiedzialność za realizację płatności poprzez aplikację Revolut spoczywa na dostawcy aplikacji Revolut. Funkcjonalność Aplikacji umożliwia wysłanie potwierdzenia dokonania płatności z Rachunku Użytkownika do Rachunku Użytkownika. Wszelkie problemy związane z płatnościami dokonywanymi przez aplikację Revolut należy rozwiązywać bezpośrednio u dostawcy aplikacji Revolut.

8. Więcej informacji na temat usługi Revolut można uzyskać pod adresem: https://www.revolut.com/pl-PL/.


§9.

Procesy


1. Użytkownik może zasilić Portfel za pomocą dostępnych w Aplikacji metod płatności.

2. Proces zasilenia Portfela za pomocą karty płatniczej lub Kuponu Revolut wygląda w następujący sposób:

a) Użytkownik przechodzi do zakładki Portfel w Aplikacji;

b) Użytkownik wybiera kwotę doładowania i naciska przycisk „Doładuj” lub inny o tym samym znaczeniu;

c) Użytkownik uzupełnia dane karty płatniczej i potwierdza zasilenie Portfela o równowartość wskazanej kwoty.

d) Kwota, która zasila konto powiększa pulę środków pieniężnych widocznych w Portfelu.

e) Użytkownik w celu zasilenia Portfela może także użyć Kodu Revolut.

f) Warunkiem dokonania przez Użytkownika płatności z Portfela jest posiadanie w Portfelu wystarczającej ilości dostępnych środków pieniężnych.

g) W sytuacji, w której Użytkownik nie ma środków w Portfelu, wówczas system automatycznie przenosi go do Portfela i wyświetla komunikat treści: „Niewystarczające środki” lub inny o tym samym znaczeniu.

h) W celu wykonania operacji Użytkownik jest zobowiązany do uzupełniania środków pieniężnych w Portfelu.

i) Pieniądze trafiają na konto Revolut należące do Usługodawcy i z tego konta są wypłacane na konto Revolut należące do Użytkownika. Operacja ta jest wolna od wszelkich opłat czy prowizji.

j) Doładowania Portfela mogą być dokonywane w złotych polskich (PLN).

2. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji może przekazać określoną w Aplikacji kwotę pieniężną na rzecz innego Użytkownika Aplikacji (Napiwek). Proces przekazywania Napiwków wygląda w następujący sposób:

a. Tager naznacza na mapie w TiPark wolne miejsce do parkowania na ulicy lub na parkingu publicznym.

b. Parker widzi w aplikacji wolne miejsce i może w oznaczonym miejscu zaparkować.

c. Po zaparkowaniu samochodu Parker zaznacza, że dane miejsce jest już nieaktywne lub wybiera opcję umożliwiająca przekazanie Napiwku Użytkownikowi.

d. Parker wybiera kwotę Napiwku i przekazuje Napiwek.

e. Jeśli wypłata Napiwku zostanie potwierdzona przez Parkera to wówczas Tager otrzymuje środki o równowartości Napiwku do swojego Portfela.

3. Za pośrednictwem Aplikacji możliwa jest płatna usługa oczekiwania. Proces płatnej usługi oczekiwania wygląda w następujący sposób:

a. Tager zanim opuści zajmowane miejsce parkingowe dodaje na mapie dostępnej w Aplikacji odpowiedni znacznik z wykazaną kwotą za rezerwację i ustawia czas do zwolnienia miejsca tzw. czas ważności znacznika.

b. Parker rezerwuje miejsce w Aplikacji.

c. Po dotarciu na miejsce w określonym czasie Parker może przejąć miejsce od Tagera jednocześnie wybierając wskazują w Aplikacji, że przyjmuje miejsce.

d. Po potwierdzeniu operacji wymiany miejsca przez Tagera i Parkera środki pieniężne wskazane uprzednio za pośrednictwem Aplikacji trafiają do Portfela Tagera.

4. Użytkownik ma prawo wypłacić środki pieniężne na konto Revolut Użytkownika. Proces wypłaty środków odbywa się w następujący sposób:

a. W Portfelu w zakładce Aplikacji o nazwie ustawienia znajduje się przycisk „Polecenie wypłaty” lub inny o podobnym znaczeniu.

b. Użytkownik może wypłacić jedynie wszystkie dostępne środki w tym samym czasie, przy czym minimalna kwota wypłaty to 20, 00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych i 00/00 groszy).

c. Po akceptacji wypłaty środków, stan konta w Portfelu konkretnego Użytkownika ulega zmianie.

d. Przelew na konto Revolut Użytkownika realizowany jest w terminie do 48 godzin.W przypadku opóźnienia Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Warunkiem zrealizowanie przelewu w tym terminie jest podanie przez Użytkownika prawidłowego numeru telefonu aplikacji Revolut.

e. Jeśli Użytkownik wybrał „Domyślny sposób wypłaty: Konto Revolut” wymagane jest podanie numeru telefonu konta Revolut.

5. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość wypłaty środków pieniężnych w formie Kuponów Zakupowych tj. sklep Google i Sklep Apple. Proces wypłaty środków odbywa się w następujący sposób:

a. Użytkownik wybiera sposób wypłaty środków pieniężnych w formie Kuponów Zakupowych oraz w przycisk „Polecenie wypłaty” lub inny o podobnym znaczeniu.

f. Po akceptacji wypłaty środków, skan konta w Portfelu konkretnego Użytkownika ulega zmianie.

b. Aplikacja automatycznie przesyła na podany adres e-mail Użytkownika Kupony Zakupowe o takiej samej wartości, która znajduje się w poleceniu wypłaty środków pieniężnych.


§10.

Dane osobowe


1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji określone zostały w treści Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik do Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża swoją zgodę i akceptuje treść Polityki prywatności.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 0000664403, NIP: 7010667927, REGON: 366603700.

3. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPARKING Sp. z o.o. do celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Polityki prywatności.

4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu informowania Użytkownika o nowych towarach, promocjach i usługach.

5. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych oraz przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych prawach, zawiera Polityka prywatności.


§11.

Licencja


1. Wszelkie prawa do Aplikacji, jej elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych oraz nazwa Aplikacji i logotyp, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej jako przedmiot jego majątkowych i osobistych (gdzie jest to możliwe) praw autorskich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo symbol graficzny Aplikacji TiPark jest znakiem towarowym, zarejestrowanym pod numerem – 017771478, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

2. Poprzez ściągnięcie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu, Użytkownik nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw do Aplikacji poza uprawnieniem do korzystania z niej w granicach udzielonej przez Usługodawcę Licencji, o której mowa w ust. 3

3. Usługodawca udziela na rzecz Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie Licencji na korzystanie z Aplikacji w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji, dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jego kodu źródłowego.

5. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika oraz cofnięcia udzielonej Licencji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.


§12.

Procedura reklamacyjna


1. Usługodawca zapewnia swoim Użytkownikom możliwość zgłoszenia uwag i roszczeń co do jakości wykonywania Usług poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPARKING Sp. z o.o. ul. Baśniowa 3/608 02-349 Warszawa, lub elektronicznej na adres e-mail: support@TiPark.app w terminie do 14 dni od powstania zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. W treści należy podać imię, nick Użytkownika, adres e-mail lub adres korespondencyjny, zwięzły opis roszczenia, nazwę i model urządzenia mobilnego z którego korzystał Użytkownik w związku z reklamacją oraz informacje dotyczące wersji systemu teleinformatycznego zainstalowanego na tym urządzeniu.

3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.

5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem (nabywające usługi bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) przysługuje ponadto m.in. prawo do:

a. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214); b. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;

c. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.opole.wiih.gov.pl/postepowaniepolubowne;

d. skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

e. skorzystać z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, e-mail: porady@dlaKlientow.pl, https://uokik.gov.pl/kontakt.php

6. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php


§13.

Zakończenie korzystania z Aplikacji


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji oraz zakończenia jej udostępniania na rynku usług elektronicznych, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem oraz cofnięciem Licencji. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznej rezygnacji z subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, Użytkownik powinien dokonać rezygnacji z subskrypcji na zasadach określonych w Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny usunąć Konto z Aplikacji na zasadach określonych w treści § 6 ust. 3 Regulaminu.

4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta każdorazowo w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści § 7 ust. 4 oraz § 11 ust. 5 Regulaminu i na zasadach tam określonych.

5. Subskrypcja i uiszczenie opłaty abonamentowej przez Użytkownika jak również Rejestracja są równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§14.

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o ochronie danych osobowych, czy Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Użytkownik ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu i zrezygnować z korzystania z Aplikacji wysyłając Usługodawcy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPARKING Sp. z o.o. ul. Baśniowa 3/608 02-349 Warszawa lub elektronicznej na adres e-mail: office@sparking.pro lub support@TiPark.app, oświadczenie o zamiarze zakończenia korzystania z Aplikacji.

4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnej treści Regulaminu również za pośrednictwem strony internetowej www.TiPark.app/terms w taki sposób, by możliwe było jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w razie potrzeby przez Użytkownika.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem - 08.08.2021 r.