Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną aplikacji mobilnej TiPark

Niniejszy dokument - Polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej TiPark („Aplikacja”) i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji („Dane osobowe”, „Dane”), zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”).

Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji jest SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 0000664403, NIP: 7010667927, REGON: 366603700, e-mail: support@sparking.pro

W sprawie Danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Cele i podstawy prawne oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Aplikacji („Użytkownik”) przetwarzane są w celach, w okresach i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej.

a. Realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Dane osobowe: imię, numeru telefonu, e-mail, tworzony w trakcie rejestracji Login, marka, kolor i numer rejestracyjny samochodu, z którego Użytkownik korzysta oraz dane lokalizacyjne. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Cel przetwarzania: realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres przechowywania Danych: okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

b. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, tworzony w trakcie rejestracji Login, adres e-mail lub adres korespondencyjny. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Cel przetwarzania: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. Okres przechowywania Danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z Użytkownikiem.

c. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, numeru telefonu, e-mail, tworzony w trakcie rejestracji Login. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Okres przechowywania Danych: przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

d. Prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem – w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług Administratora bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Obsługa zgłoszeń kierowanych m.in. z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innych wniosków - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora. Prowadzenie analiz oraz przechowywanie danych dla celów statystycznych - posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań.

Dane osobowe: adres e-mail, imię, numeru telefonu, e-mail, tworzony w trakcie rejestracji Login, marka, kolor i numer rejestracyjny samochodu, z którego Użytkownik.
Podstawa prawna: korespondencja, odpowiedzi na pytania. Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przechowywania Danych: do dnia zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, którego Dane dotyczą.

e. Przetwarzanie Danych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.

Dane osobowe: adres e-mail, imię, tworzony w trakcie rejestracji Login.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cel przetwarzania: przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Okres przechowywania Danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jej ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę.

Dobrowolność podania Danych osobowych

Podanie przez Użytkownika wymaganych Danych osobowych jest dobrowolne jednocześnie jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług przez Administratora.

Kategorie Danych osobowych:

Administrator informuje o następujących kategoriach Danych osobowych:
imię, numeru telefonu, e-mail, tworzony w trakcie rejestracji Login, marka, kolor i numer rejestracyjny samochodu, z którego Użytkownik korzysta oraz dane lokalizacyjne.

Źródła danych osobowych:

Przetwarzane przez Administratora Dane osobowe pochodzą od Użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych:

Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne w tym miejsca na serwerach;
Podmioty organizujące lub prowadzące akcje marketingowe Administratora;
Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
Administrator nie przekazuje Danych poza EOG.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych?

Użytkownik, którego Dane dotyczą ma prawo do:
• żądania dostępu do swoich Danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich Danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich Danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
• żądania przenoszenia Danych osobowych.

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Prośby o usunięcie danych należy przesyłać drogą elektroniczną z adresu, który jest przypisany do konta w aplikacji na adres e-mail: support@tipark.app

Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

1. Pliki Cookies (ciasteczka) to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Administrator wykorzystuje różne typy plików cookies, w szczególności są to pliki:
techniczne: zapewniają prawidłowe działanie podstawowych funkcji Aplikacji
funkcjonalne: wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

5. Aby zmienić zakres wykorzystywania plików Cookies wystarczy odpowiednia konfiguracja przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Administrator:
a. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych,
b. chroniąc Dane przed utratą, ujawnieniem, użyciem w nieodpowiedni sposób lub dostępem przez osoby nieuprawnione, dokłada najwyższych starań w celu ich jak najlepszego zabezpieczenia,
c. wdrożył procedury, dzięki którym dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, niezbędnym dla wykonywania przez nie zadań,
d. dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym i technicznym powoduje, iż tylko osoby uprawnione mogą dokonywać określonych operacji na Danych,
e. podejmuje działania, mające na celu doprowadzenie, aby jego podwykonawcy i inne osoby współpracujące dawały gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia Danych w przypadku, gdy przetwarzają je na zlecenie Administratora.

© Copyright SPARKING 2021. All Rights Reserved.